Polityka prywatności

Polityka prywatności

Agencja reklamowa – drukarnia wielkoformatowa – producent reklam –

Administratorem Państwa danych osobowych jest DGA DIGITAL DESIGN Denis Bouchahdane z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. I. Mościckiego 35.

Państwa dane pozyskaliśmy w związku z Państwa korzystaniem z naszych usług jak również zakupu naszych towarów, a także w innych przypadkach kontaktu z DGA DIGITAL DESIGN. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień z nim związanych, prosimy o kontakt:

DGA DIGITAL DESIGN Denis Bouchahdane 33-100 Tarnów, ul. I. Mościckiego 35 lub wysyłając wiadomość do naszego inspektora ochrony danych na adres:

e-mail: iodo@dga-reklama.eu

adres pocztowy:
DGA DIGITAL DESIGN Denis Bouchahdane 33-100 Tarnów, ul. I. Mościckiego 35.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis po sprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w tym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest niezbędność Państwa danych do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DGA DIGITAL DESIGN Denis Bouchahdane (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DGA DIGITAL DESIGN Denis Bouchahdane (art. 6 ust. 1 f RODO):

marketing bezpośredni produktów i usług DGA DIGITAL DESIGN ;
poprawa jakości sprzedawanych przez DGA DIGITAL DESIGN towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
zarządzanie aktywnością na stronach internetowych DGA DIGITAL DESIGN, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu salonów stacjonarnych oraz terenu wokół nich,
tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja.

W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. danych podatkowych. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

DGA DIGITAL DESIGN oraz innym podmiotom powiązanym z DGA DIGITAL DESIGN;
podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym realizację usług serwisowych i pogwarancyjnych, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;

podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym, towarzystwom ubezpieczeniowym;
podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, niszczącym i archiwizującym dokumenty;
organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania.

PROFILOWANIE

W celach opisanych powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czy automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

PRAWO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez DGA DIGITAL DESIGN, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (art. 20 RODO);
w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia.

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie DGA DIGITAL DESIGN lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. DGA DIGITAL DESIGN nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany powyżej niniejszej informacji.

W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez DGA DIGITAL DESIGN danych osobowych.

……………………………………………

 

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

II Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

III Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IV Postanowienia końcowe

Operator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Plików Cookie. Osoby udostępniające swoje dane osobowe dotyczy również aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna pod adresem https://www.dga-reklama.eu/polityka-prywatnosci/ . W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Dalsze korzystanie z witryny , oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close