Rodo

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Firma DGA DIGITAL DESIGN Denis Bouchahdane z siedzibą w Tarnowie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez”), Firmę DGA DIGITAL DESIGN. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DGA DIGITAL DESIGN Denis Bouchahdane z siedzibą w Tarnowie.

2. Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@dga-reklama.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży–podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności

b.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

c.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

d.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul.Długa 27/53) lub elektronicznej wiadomość email na adres biuro@dga-reklama.eu

9.Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Dalsze korzystanie z witryny , oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close